De visie

1. Type instrument: ontwikkelingsgericht self-assessment

De Kies Actief Toolkit is een verzameling instrumenten die kan worden ingezet ter ondersteuning van de competentieontwikkeling in (studieloopbaan)begeleidingstrajecten. Studiekeuze wordt gezien als onderdeel van de studieloopbaan.

2. Primair gericht op de (potentiële) hbo-bachelor studenten

De toolkit kan flexibel worden ingezet in verschillende (studie)loopbaansituaties en richt zich primair op doorstromers naar en ín een hbo-bachelor.

3. Inbedding in een begeleidingstraject en ondersteuning bij loopbaan/leerproces:

Het gebruik van de toolkit komt pas echt tot zijn recht indien het is ingebed in een (studieloopbaan)begeleidingstraject van mbo-deelnemers, vo-leerlingen en hbo-studenten. Door middel van de toolkit wordt beoogd de competentieontwikkeling van de student in het (studie)loopbaanproces zo goed mogelijk te ondersteunen.

4. De Kies Actief toolkit bestaat uit:

  • De basismodule, gericht op het hbo-niveau, cq. algemene hbo-competenties. Dat betekent eveneens dat de basismodule generiek is voor de gehele doelgroep.
  • Specifieke modules, in aanvulling op de basismodule aandacht geven aan inhouden die van belang zijn voor regio’s of specifieke doelgroepen en daarmee tegemoet komen aan wensen van hogescholen, ROC’s of vo-scholen, etc.
  • Ondersteuningmaterialen die het gebruik van de Kies Actief toolkit voor (studieloopbaan)begeleiders moeten vergemakkelijken.

5. Flexibel inzetbaar in verschillende studieloopbaansituaties

Het staat elke gebruikende instelling vrij om een eigen keuze te maken in het gebruik van de Kies Actief toolkit.

6. Taalgebruik

Omdat de basismodule van de Kies Actief toolkit gebruikt kan worden door verschillende doelgroepen op het vo, mbo en hbo, is voor wat betreft het taalgebruik/niveau gekozen voor het 2F/3F niveau, zoals afgesproken in Europa. De basismodule moet om dezelfde reden zoveel mogelijk vrij zijn van elke vorm van beeldspraak.