Wat is de Kies Actief toolkit?

Vanuit een jarenlange ervaring met diverse ondersteuningsmaterialen voor (studieloopbaan)begeleiding van leerlingen, deelnemers en studenten is in september 2009 het Kies Actief project gestart om een landelijke instrumentarium te ontwikkelen: de Kies Actief toolkit. Deze bestaat uit de basismodule en een aantal keuzemodules.

De basismodule

De kern van de Kies Actief toolkit bestaat uit een basismodule met 6 generieke, algemeen voorkomende ho-competenties:

  • communicatie en taal
  • samenwerken
  • analyseren en rekenen
  • probleemoplossen
  • methodisch handelen
  • zelfstandig leren

Elk van de 6 competenties wordt kort beschreven. Daaronder staan een aantal stellingen, waarop een reactie gegeven moet worden op een vierpuntsschaal:
Zeer mee oneens (1)
Mee oneens (2)
Mee eens (3)
Zeer mee eens (4)

Aan het einde van elke competentie kunnen onder het kopje 'aandachtspunten' twee aandachtspunten opgeschreven worden: een sterk punt dat nog verder versterkt kan worden, en een zwak punt dat verbeterd kan worden.

Het doorlopen van alle onderdelen van het instrument duurt ongeveer 60 minuten.

Uniek voor de toolkit is de mogelijkheid voor het uitnodigen van anderen voor een zogenaamde 360° feedback. Het is soms moeilijk om een juiste beoordeling van de eigen competenties te geven. Door anderen in de omgeving uit te nodigen (familie, vrienden) de scan in te vullen, wordt de betrouwbaarheid van het resultaat groter.

Na het invulllen wordt een overzicht van kwaliteiten en aandachtspunten gegeven in de vorm van een rapportage. In de rapportage wordt het huidige competentieprofiel met een gewenst competentieprofiel vergeleken in de vorm van een spindiagram. Daarbij wordt het resultaat van een vergelijking van het huidige met het gewenste competentieprofiel tekstueel toegelicht. Deze rapportage vormt een uitstekend uitgangspunt voor persoonlijk ontwikkelings- en actieplan en studieloopbaangesprekken.

Keuzemodules

Aanvullend op de basismodule zijn de keuzemodules Studiekeuze, Leerstrategieën en Opleidingsinteresse ontwikkeld.